Regulamin

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://slodkieakcesoria.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów do wypieków i akcesoriów cukierniczych. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Unii Europejskiej.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Faktura VAT może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 6. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub z momentem opłacenia Zamówienia (w przypadku szybkich płatności lub z momentem złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”).

4. Koszty i termin wysyłki

 1. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, której czas trwania uzależniony jest od wybranego sposobu doręczenia.
 2. Termin realizacji Zamówienia i jego dostawy wskazany w Sklepu Internetowym liczony jest w dniach roboczych i rozpoczyna się zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Sklep Internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może uprzednio zapoznać się z cennikiem udostępnionym w zakładce Dostawa i płatność.

5. Płatności

 1. Płatność za Zamówienie może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru) lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, w zakładce Zwroty i reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. .
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów, chyba, że niezakupienie zwracanej części Towarów wpłynęłoby na obniżenie wartości dostawy. W takim przypadku Usługodawca zwróci odpowiednią część wartości najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia.
 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Słodkie Akcesoria Justyna Kozakowska, ul Kościuszki 103A, 80-421 Gdańsk przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.

7. Rękojmia

 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  – żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.
 4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Słodkie Akcesoria Justyna Kozakowska ul. Kościuszki 103A 80-421 Gdańsk lub na adres mailowy biuro@slodkieakcesoria.pl 2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego w związku ze składanymi Zamówieniami jest Usługodawca.
 2. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Usługodawcy.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87 REGON: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
 4. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych Klienta następuje: w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych – podanie danych osobowych Klienta jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego; w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami – podanie danych osobowych Klienta jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem;
 5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, a nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów obowiązującego prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia.

10. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Wszelkie spory związane z Umową Sprzedaży Klient może rozwiązać również za pośrednictwem platformy internetowej ODR.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.